mobius

Organizacja Odzysku Opakowań

TORENT S.A.

______________________________________________________________________________________

(dawniej Eco-System S.A.)

obrazek oferta

© *** NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI w kraju *** ©

1. – ROZLICZANIE, LIKWIDACJA i WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI w OPŁACIE PRODUKTOWEJ z lat poprzednich, Doradztwo i POWIERNICTWO oraz optymalizacja systemów realizacji obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska.

2. - AUDYT WERYFIKUJĄCO-PRZYGOTOWAWCZY do UZYSKANIA NUMERU REJESTROWEGO

Ponadto podstawowy zakres działalności to:.

1. Przejmowanie i realizacja ustawowych obowiązków Przedsiębiorców wynikających z Ustawy "O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej" oraz z Nowej Ustawy "o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi".

2. Zarządzanie procesami odzysku i recyklingu odpadów:

  • opakowaniowych, w tym wielomateriałowych
  • poużytkowych (baterii, akumulatorów, opon, olejów przepracowanych, przeterminowanych artykułów spożywczych, etc.)
  • niebezpiecznych, w tym pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

3. Outsourcing w pełnym, skróconym bądź rozszerzonym zakresie, spraw związanych z gospodarką odpadami lub ochroną środowiska

4. Audyty Środowiskowe (Przeglądy Ekologiczne) w zakresie spełniania przez Przedsiębiorcę przepisów ochrony środowiska

5. Reprezentacja interesów Przedsiębiorcy w okresie tworzenia i stanowienia przepisów prawa ochrony środowiska i Ustaw pokrewnych (wymaga oddzielnej umowy)

6. Doskonalenie zawodowe kadry zarządzającej i podejmującej decyzje w zakresie gospodarki odpadowej i zarządzania ochroną środowiska

Atrybuty proponowanych działań :

Profesjonalizm działania - Organizacja Odzysku powołana została przez osoby z udokumentowanym wieloletnim dorobkiem i doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania gospodarką komunalną i systemami gospodarki odpadami.

Proponowany system współpracy zapewnia pełne bezpieczeństwo prawne Przedsiębiorcy - umowy z Organizacją Odzysku Opakowań TORENT S.A. zawierane są w formie "umowy przejęcia ustawowych obowiązków Przedsiębiorcy", co sprawia, że z chwilą przejęcie obowiązków wszelkie ustawowe zobowiązania Przedsiębiorcy przenoszą się w pełni na organizację odzysku

System zintegrowany - tj.: przejęcie obowiązku oznacza kompleksowe rozwiązanie problemu recyklingu lub utylizacji tj. zapewnia selektywną zbiórkę odpadów jako surowców wtórnych, oraz ich przetworzenie (recykling) traktowane łącznie, w tym rozliczenie obowiązków Ustawy oraz wystawienie stosownych zaświadczeń

Efektywność ekonomiczna - system wykorzystuje niezależne procedury przetargowe a także własne możliwości Przedsiębiorcy przy wyborze recyklerów odpadów

Proponowany system zakłada 2 warianty współpracy z Przedsiębiorcą:

1. Polegający na pełnym przejęciu obowiązków Przedsiębiorcy, wynikających z Ustawy.

2. Polegający na przejęciu tylko części obowiązków Przedsiębiorcy w przypadku dokonywania przez Przedsiębiorcę recyklingu pozostałej części odpadów( w układzie rodzajowym) przez samego Przedsiębiorcę, we własnym zakresie.

Optymalizacja - dodatkowo w ramach współpracy z jednostkami doradczymi istnieje możliwość przeprowadzenia analizy ekonomicznej w celu optymalizacji kosztów pośrednich GOSPODARKI OPAKOWANIOWEJ w Zakładach (cło, opłaty recyklingowe, bilans odpadów i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) w przypadku użycia opakowań importowanych przez Przedsiębiorcę. Analiza taka pozwala na ustalenie PKWiU używanych opakowań zapewniając zachowanie "parytetu konkurencyjności" wyrobów wprowadzanych na rynek przez Przedsiębiorcę po roku 2001 oraz na znaczne obniżenie kosztów przejęcie obowiązków Przedsiębiorcy (recyklingu).

Stawki przejęcia obowiązków

Z uwagi na złożoność sposobu obliczania opłat produktowych za wymagany w danym roku kalendarzowym odzysk i recykling, proponowane przez Organizację Odzysku Opakowań TORENT S.A. stawki przejęcia obowiązków wyliczane są indywidualnie dla każdego Przedsiębiorcy, na podstawie otrzymanych danych oraz układu rodzajowego i ilości (masy) opakowań wprowadzonych na rynek.

Zapraszając do kontaktu z naszym biurem, pragniemy podkreślić, że zgodnie z zapisami Ustawy, dane objęte są klauzulą poufności i posłużą wyłącznie do przygotowania i przedstawienia kompleksowej oferty.

W bieżącym roku obowiązują następujące OBOWIĄZKI, stawki opłat produktowych oraz poziomy odzysku (recyklingu) odpadów opakowaniowych:

l.p. Rodzaj materiału opakowania / Rodzaj obowiązku Ustawowe stawki opłat produktowych Obowiązujące poziomy recyklingu
rok 2016 i lata następne
- - [%]
1. Tworzywa sztuczne 2,70 23,5
2. Aluminium 1,40 51,0
3. Stal 0,80 51,0
4. Papier i Tektura 0,70 61,0
5. Szkło 0,30 61,0
6. Drewno w tym palety drewniane 0,30 16,0
7. Pozostałe Opakowania (np Ceramiczne, Tekstylne etc. wliczane do łącznej masy opakowań) 1,00 (* wartość zmienna) ---
8. Wymagany poziom Recyklingu naliczny od łącznej masy opakowań 0,976 (* wartość zmienna) 56,0
9. Wymagany poziom Odzysku naliczany od łącznej masy opakowań 0,796 (* wartość zmienna) 61,0
10. WYMAGANE Nakłady na PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE Wymagane przeznaczenie 2,0 % WARTOSCI OPAKOWAN netto PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE