mobius

Organizacja Odzysku Opakowań

TORENT S.A.

______________________________________________________________________________________

(dawniej Eco-System S.A.)

obrazek faq

Często zadawane pytania (faq)

Odpowiedzi na pytania

Co to jest recykling? Recykling jest to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii (art. 3 ust. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach). Rozróżnia się następujące rodzaje recyklingu:

  • Recykling chemiczny: polega na przetworzeniu odpadów na materiały o innych właściwościach fizyko-chemicznych.
  • Recykling materiałowy: polega na odzyskiwaniu materiału, z którego powstał dany odpad i przywróceniu go do ponownego obiegu.
  • Recykling termiczny: polega na spalaniu odpadów w specjalnych zakładach (spalarniach) z odzyskiem wytwarzanej w tym procesie energii cieplnej, nie jest on recyklingiem w pełnym tego słowa znaczeniu, a odzyskiem (termicznym przekształceniem odpadów w celu odzyskania energii).
  • Recykling organiczny: polega na obróbce tlenowej (w tym kompostowanie) lub beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów. W wyniku tej obróbki powstaje materia organiczna lub metan. Składowanie odpadów na składowisku nie jest traktowane jako recykling organiczny.

[powrót]

Jak się liczy poziom recyklingu? Osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych liczymy wg następującego wzoru:

o = A x 100%
-
W

gdzie:

  • o - osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,
  • A - wartość masy lub ilości odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi,
  • W - masa lub ilość wprowadzonych na rynek opakowań lub produktów objętych Ustawą.

[powrót]

Co to jest odzysk? Zgodnie z definicją podaną w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (art. 3 ust. 3 pkt. 9) przez odzysk rozumie się wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w Załączniku Nr 5 do ustawy. [powrót]

Co to jest opakowanie? Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych są to wszystkie wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, służące do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, zarówno surowców, jak i materiałów przetworzonych, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu, co dane opakowanie. [powrót]

Co to jest odpad opakowaniowy? Odpad opakowaniowy to wszystkie opakowania (w tym opakowania wielokrotnego użytku) wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach (ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych) z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań. [powrót]

Co to są opakowania wielomateriałowe? Są to opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych rodzajów materiałów (wymienianych w załączniku nr 1 do tzw. ustawy o opłacie produktowej) w taki sposób, że nie można ich rozdzielić ręcznie lub przy użyciu prostych metod fizycznych. Od 1 kwietnia 2005 likwiduje się grupę odpadów wielomateriałowych. Od tego momentu w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktu w opakowaniu wielomateriałowym całą masę tego opakowania uwzględnia się w masie opakowań według rodzaju materiału, którego zawartość w masie opakowania wielomateriałowego jest największa. [powrót]

Kiedy opakowanie wielokrotnego użytku uważa się za wprowadzone do obrotu? Opakowanie wielokrotnego użytku uważa się za wprowadzone do obrotu tylko raz, w momencie pierwszego wydania z magazynów produktów w tych opakowaniach. Oznacza to, że kupując opakowania wielokrotnego użytku wykorzystane już przez innego przedsiębiorcę, nie płacimy za nie opłaty produktowej/recyklingowej. [powrót]

Kiedy następuje wprowadzenie na rynek produktów w opakowaniach? Wprowadzenie na rynek produktów w opakowaniach następuje w dacie ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu. W przypadku importu produktów w opakowaniach decyduje data dopuszczenia ich do obrotu na terytorium kraju. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach decyduje data wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach. [powrót]

Co to jest opłata produktowa i jak oblicza się jej wysokość? II Polityka Ekologiczna Państwa podaje następującą definicje opłat produktowych: "są to obciążenia nakładane na produkty szkodliwe dla środowiska w fazie produkcji, konsumpcji lub składowania, charakteryzujące się rozproszonym sposobem konsumpcji (na przykład gospodarstwa domowe), powodujące relatywnie niewielkie szkody środowiskowe w skali pojedynczego aktu zużycia - konsumpcyjnego i/lub produkcyjnego - lecz wywołujące istotne zagrożenia dla środowiska jeśli chodzi o zużycie jako całość." Przez opłatę produktową w myśl ustawy z dania 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 nr. 90, poz. 607) rozumie się opłatę obliczaną i wpłacaną za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, a także opłatę obliczaną i wpłacaną w przypadku wprowadzania na rynek krajowy niektórych produktów np.: akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, olejów smarowych, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. W przypadku, gdy przedsiębiorca lub organizacja odzysku, pomimo ciążącego na nich obowiązku, nie uiścili w terminie opłaty produktowej lub dokonali wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi od następnego dnia po upływie terminu płatności. W przypadku niewykonania decyzji marszałek województwa ustala dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej. [powrót]

Czy eksportując produkty w opakowaniach mogę odjąć ich masę od masy obowiązku powstałej w drodze importu lub produkcji? Nie, eksportu nie wlicza się do tej masy, ale też nie można go odejmować. Wyjątkiem jest import w celach eksportu. W tym przypadku, jeśli mamy do czynienia z tzw. odprawą czasową nie podlega ta masa ustawie, czyli jest to jednoznaczne z odjęciem od masy obowiązku powstałego w drodze importu masy eksportowanych opakowań. [powrót]

Czy import w opakowaniach wielokrotnego użytku lub używanych również podlega ustawie? Tak. Generalnie chodzi o zasadę, że jeśli ktoś wprowadza na teren kraju odpady, to musi ponieść koszt poddania ich recyklingowi bez względu na to, czy są one nowe, czy używane [powrót]

Czy istnieją sankcje karne dla podmiotów, które nie zgłosiły jeszcze, w jaki sposób wykonywać będą obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych? Od 2 października 2002 roku Inspektorzy Ochrony Środowiska (IOŚ) mogą karać mandatami przedsiębiorców niestosujących się do przepisów wynikających z nowych ustaw środowiskowych. Ukazało się rozporządzenie, informujące, za co IOŚ może karać mandatem (Dz. U. nr 152, poz. 1253). [powrót]

Czy materiały reklamowe również podlegają ustawie? Nie. Nowelizacja ustawy wprowadziła materiały reklamowe jako nową kategorię produktów (załącznik 4 poz. 17). Przepisy dotyczące odzysku i recyklingu tych materiałów miały obowiązywać od dnia 1 stycznia 2006 roku [powrót]

Czy obowiązek powstaje w momencie sprowadzenia produktu z zagranicy, czy dopiero w chwili sprzedaży go innym jednostkom? Obowiązek powstaje w chwili wprowadzenia produktu w opakowaniu na rynek krajowy. Precyzyjnie definiuje dany problem ustawa czyszcząca, która zamiast pojęcia "sprzedaż" mówi o "wprowadzeniu na rynek krajowy". W praktyce oznacza to, że obowiązek w przypadku importu powstaje w dniu dopuszczenia produktów w opakowaniach do obrotu na terytorium kraju. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia decyduje data wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach. [powrót]

Czy opakowania po lekach lub środkach ochrony roślin podlegają ustawie? Od 1 kwietnia 2004 roku obowiązkowi recyklingu nie podlegają opakowania mające bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi (określonymi w prawie farmaceutycznym), jeśli powstające z nich odpady opakowaniowe są odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach, oraz opakowania po środkach niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. [powrót]

Czy sklepowe torby reklamowe wlicza się do opłaty produktowej? Jeśli przedsiębiorca prowadzi sklep o powierzchni handlowej powyżej 500 mkw. lub - zgodnie z przepisami obowiązującymi od 7 lutego 2003 r. - sieć sklepów o łącznej powierzchni handlowej pow. 5000 mkw., podlega przepisom ustawy. Do masy opakowań wprowadzonych na rynek wlicza się wówczas wszystkie opakowania, w które pakowane są produkty w tych jednostkach. Dotyczy to również torebek, które są umieszczone przy kasach i w które klient pakuje kupione produkty. [powrót]

Czy waga etykiet będzie włączona do wagi całego opakowania? Od 1 stycznia 2004 roku wagę etykiety należy uwzględnić w wadze opakowania, w grupie materiału, z którego została wykonana. [powrót]

Do jakiej grupy odpadów opakowaniowych zalicza się styropian? Styropian zalicza się do grupy opakowań z tworzyw sztucznych. [powrót]

Czy opłata produktowa/recyklingowa stanowi koszt uzyskania przychodu? Tak. Opłaty związane z ustawą z 11 maja 2001 roku są kosztem uzyskania przychodu i mogą być odliczone od podatku pod warunkiem, że nie są to koszty sankcji finansowo-karnych związanych z niewypełnieniem obowiązku, o którym mowa w w/w ustawie - wtedy nie można zaliczyć ich w koszty. [powrót]

Czy opłatę produktową można zaokrąglić do pełnych złotych? Na formularzu OŚ-OP1 jest rubryka "wysokość należnej opłaty produktowej w zł"? Wysokość należnej opłaty produktowej należy podawać z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku, tzn. do setnych złotego (czyli co do grosza). Stawki opłat produktowych podane są właśnie z taką dokładnością. Natomiast masę opakowań zaokrąglamy do kilograma, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. z 2001 roku Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). [powrót]

Co się stanie z klientami, jeśli organizacja odzysku ogłosi upadłość? Zgodnie z przepisami tzw. ustawy o opłacie produktowej, obowiązującymi od 1 kwietnia 2005 roku, w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji obowiązki wynikające z ustawy ponownie obciążają przedsiębiorcę od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości. Od tego też momentu wygasają umowy zawarte z tą organizacją. Dlatego ważne jest, by w wyborze organizacji odzysku nie kierować się wyłącznie poziomem cen, ale przede wszystkim wiarygodnością organizacji. [powrót]

Co stanie się, jeśli organizacja odzysku okaże się nieuczciwa i "zniknie" po podpisaniu umów z klientami? W tym celu ustawodawca określił minimalny kapitał zakładowy w wysokości 1 mln złotych, by zapobiec zakładaniu organizacji odzysku przez przypadkowe osoby. Można sprawdzić, czy organizacja odzysku spełnia wszystkie przewidziane ustawą warunki, jeśli tak, jest to dla przedsiębiorcy sygnał, że ma do czynienia z poważną instytucją, a w/w kapitał jest zabezpieczeniem jego ewentualnych roszczeń. [powrót]

Czy po podpisaniu umowy z organizacją odzysku przedsiębiorca będzie miał jeszcze jakieś obowiązki związane z ustawą? Po podpisaniu umowy jedyną rzeczą, jaka pozostaje po stronie przedsiębiorcy będzie zgłoszenie tego faktu w urzędzie marszałkowskim, a także sporządzanie sprawozdań o rzeczywistej masie wprowadzanych na rynek w danym okresie opakowań i przekazywanie ich zgodnie z umową organizacji odzysku. [powrót]

Czy przedsiębiorca może samodzielnie realizować obowiązki wynikające z ustawy? Przedsiębiorca może samodzielnie zapewniać recykling odpadów opakowaniowych. Ważne jest, by zabezpieczał recykling odpadów w ramach tej samej grupy rodzajowej. [powrót]

Czy przepisy tzw. ustawy o opłacie produktowej, które weszły w życie 1 kwietnia 2005 roku, określają poziom odzysku opakowań wprowadzanych na rynek? Czy ustawa o opłacie produktowej, określa poziom odzysku opakowań wprowadzanych na rynek? Nowe przepisy nie wyznaczyły obowiązku odzysku dla opakowań wprowadzonych na terytorium kraju na rok 2005, a jedynie określiły, iż przedsiębiorca musi osiągnąć w 2007 roku co najmniej 50% poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty. [powrót]

Do kiedy jest czas na podpisanie umowy z organizacją odzysku? Teoretycznie można zrobić to do końca roku, jednakże organizacje również potrzebują czasu, by wywiązać się z przejętych od przedsiębiorców obowiązków. Najistotniejsze jest, by nie mylić terminu złożenia marszałkowi województwa sprawozdania, który upływa 31 marca kolejnego roku kalendarzowego, z terminem obowiązku rozliczenia się z opłaty produktowej, który upływa 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Zgodnie z tzw. ustawą o opłacie produktowej rozliczenie danego roku powinno nastąpić najpóźniej 31 grudnia danego roku kalendarzowego (art. 12 ust. 1 tzw. ustawy o opłacie produktowej). [powrót]

Do kogo należy nadzór nad wykonaniem obowiązków ustawy o opłacie produktowej? Nadzór nad wykonaniem obowiązków wynikających z ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej należy (zgodnie z art. 42) należy do Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie związanym z opłatą produktową. Natomiast nadzór nad sprzedawcami detalicznymi akumulatorów (zgodnie z art. 26) sprawuje Inspekcja Handlowa. [powrót]

Jakie sprawozdania i do kiedy powinien złożyć Marszałkowi Województwa producent wyrobów w opakowaniach lub organizacja odzysku? Do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wprowadzonych na rynek krajowy przedsiębiorca lub organizacja odzysku, którzy: * nie wywiązali się z w/w obowiązku składają sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej, * wywiązali się z w/w obowiązku składają sprawozdanie o masie opakowań wprowadzonych na rynek oraz osiągniętych poziomach recyklingu. [powrót]

Jakie warunki musi spełniać firma, aby była zwolniona z płacenia opłaty produktowej po 1 kwietnia 2005? Zgodnie ze zmianami w ustawie obowiązującymi od 1.04.2005 nie wnosi się opłaty produktowej, jeśli jej wysokość nie przekracza 50 zł. Przedsiębiorcy, których taka sytuacja dotyczy, nie są jednak zwolnieni z obowiązku złożenia do urzędu marszałkowskiego sprawozdania o rzeczywistej masie wprowadzanych na rynek w ciągu roku opakowań. [powrót]

Jakie warunki musi spełniać firma, aby do 1 stycznia 2004 roku była zwolniona z obowiązków wynikających z ustawy o opłacie produktowej? Muszą być spełnione łącznie następujące warunki: * Przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych poniżej 500 tys. zł (zarówno w roku 2000 i 2001) * Brak importu towarów używanych lub odpadów w tych samych latach. [powrót]

Kiedy przedawnia się obowiązek wpłacenia opłaty produktowej? Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić (art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej). [powrót]

Kto nie podlega ustawie? W nowelizacji ustawy doprecyzowano rodzaj działalności przedsiębiorcy, kiedy nie stosuje się przepisów ustawy. Następuje to, gdy przedsiębiorca eksportuje produkty uprzednio wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu. Wcześniejsze przepisy określały taką sytuację jako tzw. odprawę czasową i wówczas przepisom ustawy nie podlegała masa odpadów sprowadzona do kraju drogą importu w celach eksportu. [powrót]

Kto określa symbol PKWiU danego opakowania? Zaliczenie danego opakowania do odpowiedniej grupy PKWiU zostało nałożone, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 42, poz. 264 z późniejszymi zmianami), na producenta tego opakowania. W przypadku trudności ze sklasyfikowaniem produktu lub opakowania w określonej grupie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług należy zwracać się do właściwego terytorialnie urzędu statystycznego lub do Głównego Urzędu Statystycznego. [powrót]

Kto podlega ustawie, jeśli importer nie jest wprowadzającym na rynek, lecz tylko pośrednikiem? Odpowiedzialnym jest importer, tzn. podmiot, który figuruje na dokumencie importowym SAD lub fakturze potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach. [powrót]

Przedsiębiorca pakuje towary pod marką innej firmy. Kto w takim wypadku odpowiada za opakowania i kto w efekcie płaci opłatę produktową? W tym wypadku płaci przedsiębiorca, który zamawiał towar i którego logo jest widoczne na opakowaniu. Samo wykonanie usługi pakowania nie powoduje przeniesienia na przedsiębiorcę obowiązków wynikających z ustawy. [powrót]