mobius

Organizacja Odzysku Opakowań

TORENT S.A.

______________________________________________________________________________________

(dawniej Eco-System S.A.)

obrazek lobis

o TORENT S.A.

Organizacja Odzysku Opakowań TORENT S.A. to jednostka powołana na podstawie Ustawy "o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi" Dz. U. 2013 poz. 888, która weszła w prawa i zastąpiła działające od 2006 roku jednostki tj. LOBIS S.A. a później Eco-System S.A. Ponadto, zgodnie z wymogami Ustawy Organizacja ta w październiku 2015 roku została zgłoszone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jako Organizacja Odzysku Opakowań

TORENT S.A. jako P.T. Organizacja Odzysku Opakowań jest jednostką upoważnioną do przejmowania ustawowych obowiązków Przedsiębiorców w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz dokonywania rozliczeń tzw. opłaty produktowej, w przypadku nie wywiązania się z przejętych od Przedsiębiorców obowiązków. Dodatkowo O.O.O. TORENT S.A. uprawniony jest do wydawania Przedsiębiorcom poświadczeń o wywiązaniu się z obowiązków nałożonych na firmy mocą Ustawy.

Ponadto, z uwagi na posiadane przez TORENT S.A. POSZERZONE UPRAWNIENIA SRODOWISKOWE jednostka ta jest w stanie podejmować długofalową i kompleksową współpracę z firmami objętymi obowiązkami pakietu Ustaw Środowiskowych na zasadach wspólnych przedsięwzięć. O.O.O. TORENT S.A. jako jednostka działająca na rzecz Ochrony Środowiska i Racjonalnego Gospodarowania jego Zasobami, może ubiegać się o dotacje i subwencje celowe z krajowych lub międzynarodowych źródeł sponsorujących działalność proekologiczną a osiągnięty w roku obrachunkowym wynik finansowy przeznacza na dalszą działalność statutową.

Zakres działalności TORENT S.A.

Przejmujemy od Przedsiębiorców objętych Ustawą "O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej" oraz Ustawą "o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi" (Dz. U. Nr 63 poz. 693 z 2001r. z póź. zm. i Ustawy 888 z 2014 r) ustawowe obowiązki odzysku i recyklingu oraz z racji posiadanych uprawnień, możemy dodatkowo świadczyć kompleksowe usługi OUTSOURCINGOWE w zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA i ZARZĄDZANIA SRODOWISKOWEGO:

  • w pełnym zakresie spełniania przez Przedsiębiorców wymogów PRZEPISOW Ochrony Środowiska
  • związane z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • organizujemy zbiórkę i odbiór odpadów w pełnym zakresie
  • wspieramy lub prowadzimy działania promocyjne działając na rzecz lub w imieniu Przedsiębiorców, uczestnicząc czynnie w procesie stanowienia PRAWA.

Historia

TORENT S.A. w 2016 r weszła w prawa i przejęła działania dwóch wcześniej utworzonych Organizacji Odzysku tj.: ECO-SYSTEM S.A. i LOBIS S.A. utworzonych w 2006 roku w odpowiedzi na zgłaszaną przez Przedsiębiorców potrzebę powołania w pełni niezależnej i niezawisłej Organizacji Odzysku, o potencjale zapewniającym kompleksową realizację potrzeb Przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami, praw ochrony środowiska, posiadającej wpływ na kształt przepisów prawa w tym zakresie.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nowoutworzonej Organizacji Odzysku nastąpiła w ciągu 2-óch miesięcy od dnia powstania tj. w dniu 23 stycznia 2007r.

W dniu 25 stycznia 2007r. jako jedna z pierwszych organizacja zgłoszona została do Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego i otrzymała stosowne potwierdzenia.

W dniu 29 stycznia 2007 r organizacja (ówcześnie LOBIS S.A.) została zgłoszona do Ministerstwa Środowiska.

Organizacja Odzysku Opakowań TORENT S.A. jest niezależną, samo-finansującą się organizacją odzysku, której podstawowym celem działania jest przejmowanie i realizacja ustawowych obowiązków Przedsiębiorców w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów.

Organizacja Odzysku Opakowań TORENT S.A. bazuje wyłącznie na polskim kapitale inwestycyjnym, wniesionym przez wiarygodnych partnerów, o ugruntowanej i stabilnej sytuacji rynkowej.

Organizacja Odzysku Opakowań TORENT S.A. dysponuje kadrą posiadającą pełne uprawnienia wydane przez Urzędy Administracji Publicznej upoważniające do świadczenia usług w pełnym zakresie praw ochrony środowiska w tym :

  • OUTSOURCINGOWYCH i AUDYTORSKICH w zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA (uprawnienia St. 577/87)
  • DORACZYCH i REPREZENTACJI interesów PRZEDSIĘBIORCOW oraz czynnego udziału w procesach stanowienia prawa w kraju: rejestr MSWiA nr 59/2006; BIP 7/2006)

Struktura akcjonariatu Organizacja Odzysku Opakowań TORENT S.A. dodatkowo gwarantuje, że:

  • dane uzyskane od Przedsiębiorców nie zostaną (nawet w sposób bierny) udostępnione lub ujawnione innym firmom (np. w postaci rocznych sprawozdań Zarządu z działalności spółki)
  • przychody Organizacja Odzysku Opakowań TORENT S.A. nie wspierają konkurencyjnej działalności komercyjnej innych Przedsiębiorców-akcjonariuszy z tego samego sektora.

Przyjęta forma prawna (non for profit) gwarantuje TRWALOSC tj. nieprzerwaną czasowo działalność Organizacja Odzysku Opakowań TORENT S.A. niezależnie od uzyskanego wyniku finansowego.

Kadra

Kwalifikacje zawodowe i uzyskane uprawnienia Kadry zarządcza i menedżerska Organizacji Odzysku charakteryzuje się doskonałym przygotowaniem zawodowym, popartym wieloletnim i udokumentowanym dorobkiem i doświadczeniem zawodowym w dziedzinie systemów gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami i odpadami opakowaniowymi, w tym poużytkowych a także zarządzania ochroną środowiska.

Nasi pracownicy posiadają najwyższe możliwe do uzyskania kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, dowodzące najwyższego poziomu merytorycznego przygotowania zawodowego, a także ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Referencje

Zgodnie z zapisami Ustawy "wszelkie dane pochodzące od Przedsiębiorcy a przekazane Organizacji Odzysku objęte są tajemnicą Ustawy". Warto także podkreślić że obecna kadra Organizacji Odzysku w latach poprzednich, łącznie z poprzednim okresem działalności do dnia dzisiejszego, może się poszczycić współpracą z ponad 180 Przedsiębiorstwami w kraju w tym:

1. Trzema firmami zaliczanymi do pierwszej 20-tki firm w kraju i na świecie z branży elektronicznej

2. Czterema firmami zaliczanymi do pierwszej 10-tki firm w kraju z branży spożywczej, zaopatrującej sieć dystrybucji tych artykułów w obrocie krajowym

3. Dwiema firmami farmaceutycznymi, zaliczanymi do pierwszej 6-ki firm farmaceutycznych w kraju

4. Trzema znaczącymi firmami zajmującymi się obrotem preparatami chemicznymi

5. Czterema firmami z branży odzieżowej, spośród których 2-ie są światowymi liderami w branży

6. Czołową firmą w kraju zajmującą się produkcją i dystrybucją pokarmu i pasz dla zwierząt

Oczywiście tajemnicą wynikającą z Ustawy nie są objęte nazwy firm, które z nami współpracują, pod warunkiem że przekażą nam w formie pisemnej listy referencyjne i wyrażą zgodę na udzielania takiej informacji osobom trzecim. Z pośród licznych Przedsiębiorców z którymi współpracujemy mamy taką listę, którą na bieżąco poszerzamy. Listę udostępniamy Przedsiębiorcom, którzy jako jeden z warunków przed podpisaniem z nami umowy, stawiają wgląd w nasze referencje.